स्वास्थ्यकर्मीहरु बर्षमा कतिदिन काज सरुवा हुन पाउँछन् ?

- नेपाली हेल्थ

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा २१ (४)मा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी काजमा सरुवा गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कर्मचारीलार्य एक बर्षमा तीस दिन भन्दा बढी समयको लागि कुनै पनि कार्यालयमा काजमा खटाउन पाईने छैन । सो अवधी भन्दा बढी अवधीको लागि कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाइएकोमा त्यसरी काज खटाइएको अवधीमा त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलव भत्ताको रकम त्यसरी काज खटाउने पदाधिकारीको तलव भत्ताबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिनेछ ।’

तर सोही दफाको उपदफा ५ मा केही कुरा थप प्रस्ट पार्न खोजिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी देहाएको अवसथमा तीस दिनभन्दा बढीको अवधीको कुर्न पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिनेछ ।

क. प्राकृतिक प्रकोप वा संक्रामक रोगको उपचारका लागि वा नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई कुनै तालीम सेमिनार गोष्ठी वा राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन,
ख. कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्न,
ग. कार्यालय प्रमुख वा एकाई कार्यालय प्रमुखको रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्न नसकिने अवस्थामा सो काम गर्न ।

 


Facebook Comment


थप समाचार