स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई कति समय राख्न मिल्छ ?

- नेपाली हेल्थ

स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई कति समय राख्न मिल्छ ?

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन – २०५३ को चौथो संसोधनद्धारा थप भएको दफा २५ (ख) मा जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने  बुँदा राखिएको छ । सो बुँदाको १. उपदफामा भनिएको छ,  ‘देहायका अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई एक महिना भन्दा बढी अवधीसम्म राख्न सकिने छैन् ।’

क.  लामो विदामा रहेकोमा

ख.  निलम्बन भएकोमा

ग. अन्यत्र काज खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने भएमा ।

यस्तै सोही दफाको २ उपदफामा थपिएको छ,  ‘उपदफा -१ बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउन पर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुनेछ ।


Facebook Comment


थप समाचार